Konkurs NCN ALPHORN-COVID-19

Konkurs NCN ALPHORN-COVID-19

8.05.2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs jest przeprowadzany przez NCN wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). W konkursie ALPHORN-COVID-19 rolę agencji wiodącej pełni SNSF. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19:

- realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (projekty we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej)

- realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

W konkursie ALPHORN–COVID-19 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. do godz 17:00. Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do godz. 16:00.

Obsługę naboru zapewnia Dział Projektów Badawczych GUMed. Szczegółowe informacje dostępne są w Extranet